NAŠI HOSTÉ

Program je v procesu tvorby, potvrzené hosty průběžně doplňujeme. Pro aktuální informace sledujte náš Facebook. 

Přednášky

Věra Roubalová Kostlánová


Téma ladíme. Zatím pár vět o Věře: 

Věra je psychoterapeutka a supervizorka, signatářka Charty 77 a držitelka ceny Paměti národa, která se ve své praxi věnuje zejména tématům transgeneračního přenosu traumatu a pomoci příchozím z cizích zemí. S kolegyní Helenou Klímovou vedla dvacet let psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra s názvem Rodiny po holocaustu. Ve spolku InBáze vede také skupinu terapeutů, kteří poskytují psychoterapii uprchlíkům a migrantům. Zajímá se o dění v občanské společnosti, a o to, jak se žije lidem kolem ní.

Daniela Kantorová


Léčivá spravedlnost / spravedlivé léčení

 

Hledání spravedlnosti je odvěké lidské úsilí. Jak je propojené s léčbou traumatu? Jak se může projevovat v psychoterapii? A naopak, jakou roli hraje trauma při hledání spravedlnosti? Plánuji uvést koncept "Healing Justice" (léčivá spravedlnost/spravedlnost v léčení), který pochází z amerického hnutí za sociální spravedlnost a popsat několik příkladů z práce s rodinami, které postihlo policejní násilí.

Marta Pilařová

Psychologové a psycholožky v médiích: jak na to?

Jak překonat ostych z médií? Jak účinně sdělit to, co chci? Kdo jsou novináři a proč se jich nebát? Přednáška s diskusí zkušené reportérky má za cíl přiblížit psychologům a psycholožkám, jak co nejlépe komunikovat s veřejností prostřednictvím médií. 

Slon v křesílku: cesta k naší bezmoci? 

Víte, jak sníst slona? Po částech. Některé problémy současného světa jsou natolik komplexní, že je na individuální úrovni již nedokážeme vyřešit.

Možná to z našich terapeutických křesílek nevidíme, ale část našich psychoterapeutických snah může paradoxně vést k tomu, že začneme zbezmocňovat nejen sami sebe, ale i naše klienty a pacienty.

Víte, jak unést slona? Společně. Americká psychologická asociace založila Globální psychologickou alianci (GPA), ke které jsme loni zdárně připojili i Českou republiku. Jako psychologové studujeme lidské chování, jeho motivaci a zákonitosti změny. Můžeme se tedy zároveň jako psychoterapeuti stát nositeli změny a zaujímat stanoviska? Pro mnohé z nás je to jako vyslovit nahlas jméno Lorda Voldemorta. Ale přesně o to teď běží. 

Workshopy

Future sense, Gestalt theatre a improvizace:  podporujeme kreativní přizpůsobování ve 21. století


"Future sense" je kniha Malcolma Parletta zpřístupňující principy Gestalt terapie širšímu spektru oblastí rozvoje lidí i společnosti ve 21. století. Parlett představuje "5 dovedností pro budoucí svět", které jsou esencí kreativního přizpůsobování a vedou k "umění života" prodchnutého kreativitou a spontaneitou. Jsou jimi:

  1. sebeuvědomování
  2. vztahování se ke druhým a světu
  3. schopnost reagování na situaci teď a tady
  4. vtělesněnost prožívání (embodiment)
  5. experimentální postoj k životu

Parlett je toho názoru, že naši schopnost kreativně se přizpůsobovat lze kultivovat a rozvíjet. 

Impro a drama jsou pro nás bezpečným experimentálním hřištěm a zároveň posilovnou kreativního přizpůsobování. Proto vám nabízíme workshop, během kterého ochutnáme možnosti, jak můžeme své "umění žít" kultivovat prostřednictvím divadelní improvizace a porozumět tomuto procesu optikou Gestalt terapie. Skrze vtělesněnou zkušenost se také pokusíme dotknout existenciální roviny kreativního přizpůsobení. Kultivovat jej na úrovni přesahující jednotlivce je možná jednou z cest, jak čelit proměnám našeho života v kontaktu s environmentálními a společenskými výzvami současného světa.

Lucia Čemová, Martin Novák, Jakub Černý


S aktivismem na jedné vlně

Známe se díky působení ve Spolku Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v pomáhajících profesích. Všichni jsme vystudovali psychologii a věnujeme se práci s lidmi v různých oblastech: psychoterapie, komunitní psychiatrie, sociální služby. Spojuje nás představa, že práce v pomáhajících profesích je inherentně politická a může být jedním z nástrojů sociální změny. Není-li však spojena s kritickou reflexí, může působit také opačně - legitimizovat a posilovat nevyvážené a opresivní vztahy. To nás všechny vedlo také k doktorskému studiu a výzkumu zaměřenému právě na takovou reflexi. Lucia se věnuje společenským procesům začleňování a vyčleňování migrantek*migrantů. Jakub se věnuje tomu, jak se lidé vyrovnávají s útlakem v bydlení. Martin se věnuje etnografickému výzkumu probíhající reformy péče o duševní zdraví. Naši psychoterapeutickou orientaci kromě dialogické praxe informuje také daseinsanalýza (Martin), systemika a biosyntéza (Lucia a Jakub).

Profesní aktivity se v našich životech prolínají ve spolupráci s aktivistickými kolektivy usilujícími o sociální změnu, z čehož bychom chtěli vycházet také v našem workshopu na Vlnách. Ten bude zahrnovat prezentaci, cvičení a otevřený prostor pro sdílení a diskuzi. Vycházíme přitom z teze, že sociální změna představuje v dnešním světě stále aktuálnější výzvu pro mnoho lidí a komunit. Snaha měnit svět nám v mnohém pomáhá vyrovnat se s nespokojeností či smutkem, který zažíváme tváří tvář ekologickým a sociálním problémům. Na druhou stranu můžeme snadno zapomenout, že naše zdroje jsou omezené a že nemáme k dispozici zaručené způsoby či manuál, jak změnu dělat. To vše může být frustrující a vést k tomu, že vyhoříme ještě předtím, než shoří i vše okolo. Mnohdy se k tomu přidávají také náročné zkušenosti spojené s tím, že se aktivistky*aktivisté dostávají do bezprostředního kontaktu s nespravedlností a utrpením druhých nebo se sami stávají oběťmi násilí. Tito lidé se mnohdy i při závažných potížích rozhodnou nevyhledat odbornou pomoc, například proto, že se v minulosti setkali*y s předsudky ze strany pomáhajících profesionálů*profesionálek.

Považujeme za smysluplné na takovou situaci z pozice lidí s psychoterapeutickým vzděláním a citlivostí pro sociální změnu reagovat na dvou rovinách, které bychom chtěli na našem workshopu představit a společně diskutovat. Za prvé podporou budování neformálních sítí podpory mezi lidmi z aktivistického prostředí, a obecně budování kolektivních kapacit k resilienci a vztahů založených na vzájemné péči. Zadruhé pěstováním reflexe umožňující nám jako odborníkům*odbornicím nahlédnout, že svým působením můžeme, ale také nemusíme reprodukovat vztahy založené na nepřijetí nebo dokonce útlaku druhých.

Panelová diskuse: 

Terapeutky a terapeuti v médiích

Jan Majer


Lenka Pavuková Rušarová


Petr Bouška

Moderuje: Marta Pilařová

Účast (zatím) přislíbili: Jan Majer (vydavatel a šéfredaktor Psychologie.cz), Lenka Pavuková Rušarová (klinická psycholožka a psychoterapeutka, některé její mediální výstupy ZDE), Petr Bouška (moderátor pořadu Balanc na Radiu Wave a terapeut ve výcviku)