OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování ze strany organizátora.

Organizátor postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem (Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.), který vymezuje povinnost organizátora získat prokazatelný souhlas objednatele se zasíláním obchodních sdělení a využíváním jeho osobních údajů pro tuto činnost.

Organizátor shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, údaje o objednateli - právnické osobě (název, IČ), pokud je plátcem účastnického poplatku právnická osoba. Organizátor neshromažďuje citlivé osobní údaje definované zákonem. 

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, kdy jsou po vyplnění objednatelem zaslány do databáze umístěné na serveru dedikovaném pro organizátora.

Organizátor uchovává osobní údaje objednatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování.

Organizátor shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem objednatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů objednatelem formou registračního formuláře na www.delatvlny.cz. Současně je vyžadován souhlas s těmito zásadami ochrany osobním údajů zaškrtnutí příslušného boxu v registračním formuláři.

Organizátor nepředává osobní údaje objednatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je organizátor ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v těchto zásadách je povinné, bez jejich poskytnutí objednatelem mu organizátor nemůže požadovanou službu poskytnout.

Objednatel má kdykoli možnost požádat organizátora o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.

Objednatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Pro využití těchto práv se objednatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy info@delatvlny.cz. 

Objednatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od organizátora, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 11. 2021.