OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO AKCI

Obecná ustanovení

Organizátorem vzdělávací akce je společnost HELP4JOBS, s.r.o. IČ: 264 18 011, se sídlem Havířská 214/10, 702 00 Ostrava (dále jen "organizátor" nebo též "správce").

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na vzdělávací akci přes webovou stránku na www.delatvlny.cz (dále jen "objednatel").

Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Registrační podmínky

Registraci provede objednatel vyplněním registračního formuláře na stránkách www.delatvlny.cz. Pole označená * jsou povinná. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.

Po doručení registrace obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace (objednávky). Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává závaznou a zakládá se tak závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem. 

Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč a přijímána na účet vedený v CZK.

Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem. Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Po obdržení platby bude na e-mailovou adresu objednatele zaslán řádný daňový doklad (faktura).

Zrušení registrace / stornopodmínky

Objednatel může zrušit registraci pouze písemně formou žádosti e-mailem na adresu info@delatvlny.cz.

Registrace se považuje za zrušenou v momentě, kdy objednatel obdrží potvrzující e-mail od organizátora.

Registraci je možné zrušit bezplatně do 30. 4. 2022 - objednateli bude vrácen zpět celý účastnický poplatek a to do 7 dnů od obdržení žádosti o zrušení registrace. 

Při zrušení po 30. 4. 2022 nebo při neúčasti na konferenci se účastnický poplatek nevrací. Objednatel má možnost za sebe zajistit náhradníka. 

Organizační změny

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu konference, termínu nebo na úplné zrušení konference z důvodu zásahu vyšší moci. Změny v přiměřeném rozsahu stejně jako zásah vyšší moci nepředstavují důvod pro refundaci účastnického poplatku. O všech případných změnách bude organizátor neprodleně objednatele informovat telefonem nebo e-mailem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost 1. 11. 2021.